shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

Article

Rozhodnutie ACADEMICS PILSEN vs. GLADIATORS TRENCIN

R O Z H O D N U T IE

 1. DS EUHA rozhodla na verejnom zasadnutí konanom dňa 14. 12. 2015 o priestupku tímu EUHL GLADIATORS Trenčín, t a k t o :

Podľa sadzobníka trestov DS EUHA súboru predpisov v zmysle Manuálu EUHA časť 3. ods. 3.4,písm. a) T R E S T Á :

 1. Napomenutím
 1. DS EUHA rozhodla na verejnom zasadnutí konanom dňa 14. 12. 2015 o priestupku tímu EUHL AKADEMICI Plzeň, t a k t o :

Podľa sadzobníka trestov DS EUHA súboru predpisov v zmysle Manuálu EUHA časť 3. ods. 3.4,písm. a) T R E S T Á :

 1. Napomenutím
 • DS EUHA poskytla všetky podklady, súvislosti a materiály z prešetrovania tohto prípadu Predsedníctvu EUHA k prerokovaniu o stanovení výsledku zápasu.
 • DS EUHA odporučila Predsedníctvu EUHA otvorenie Manuálu EUHA k jeho  aktualizácii a k presnému vymedzeniu pojmov a kompetencií v Manuáli EUHA, bod 2.6.1 Usporiadateľ zápasu EHL, v termíne do 31.1.2016, ak je to potrebné.
 • Predsedníctvo EUHA o výsledku zápasu EUHL ACADEMICI Plzeň – GLADIATORS Trenčín, ktorý sa konal dňa 18.11.2015 rozhodlo, t a k t o :

Výsledok skóre:      5:0 – zápas sa považuje za odohratý

Bodový zisk:           3 body – pre tím AKADEMICI Plzeň

0 bodov – pre tím GLADIATORS Trenčín

O d ô v o d n e n i e

Na základe zápisu o zápase EUHL AKADEMICI Plzeň – GLADIATORS Trenčín zo dňa 18.11.2015 a dokazovania zahájila DS EUHA disciplinárne konanie s tímami EUHL:

 1. A) GLADIATORS Trenčín dňa 19.11.2015.
 2. B) AKADEMICI Plzeň             dňa 23.11.2015.

Rozhodcami tohto zápasu boli:

 • Jan Rovaš (HR), Josef Zimmerman (ČR1), Marek Soukup (ČR2)

V zápise o zápase na zadnej strane v časti poznámky rozhodcov bolo uvedené nasledovné:

 • „V čase 37:22 ukončeno utkání z dúvodu nenastoupení hostujícího týmu k utkání.“

Dokazovanie, prešetrovanie a prerokovávanie tohto prípadu v zmysle:

 • INFORMÁCIE DS EUHA, bod 1-4 ( http://www.euhl.eu/euhl-3/euhl-disciplinary/ )

Prerokovávanie tohto prípadu bolo ukončené:

 • dňa 14.12.2015
 1. DS EUHA tu vzhliadla podozrenie z porušenia súboru predpisov (Manuál EUHA a HRACIE PRAVIDLÁ EUHL) a preto sa rozhodla na základe popísaných skutočností zahájiť prešetrenie. Na jeho základe v danej veci rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto dokumentu, časť ROZHODNUTIE.
 • DS EUHA pri rozhodovaní vychádzala z popisu danej udalosti v zápise o zápase, z jednotlivých výpovedí zainteresovaných strán, z ich konfrontačných komentárov a z výpovedi všetkých rozhodcov zápasu jednotlivo.
 • DS EUHA prihliadla k poľahčujúcim okolnostiam a to takým, že tím GLADIATORS Trenčín ešte nebol disciplinárne trestaný od DS EUHA.
 1. DS EUHA tu vzhliadla podozrenie z porušenia súboru predpisov (Manuál EUHA a HRACIE PRAVIDLÁ EUHL) a preto sa rozhodla na základe popísaných skutočností zahájiť prešetrenie. Na jeho základe v danej veci rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto dokumentu, časť ROZHODNUTIE.
 • DS EUHA pri rozhodovaní vychádzala z popisu danej udalosti v zápise o zápase, z jednotlivých výpovedí zainteresovaných strán, z ich konfrontačných komentárov a z výpovedi všetkých rozhodcov zápasu jednotlivo.
 • DS EUHA prihliadla k poľahčujúcim okolnostiam a to takým, že tím AKADEMICI Plzeň ešte nebol disciplinárne trestaný od DS EUHA.

DS EUHA z vyššie uvedených dôvodov považuje za úplne opodstatnené uloženie vyššie uvedených trestov a ich výšky, teda uloženie trestov za priestupok.

 1. Predsedníctvo EUHA stanovilo a rozhodlo o výsledku zápasu EUHL ACADEMICI Plzeň – GLADIATORS Trenčín, ktorý sa konal dňa 18.11.2015, pričom:
 • neboli dodržané HRACIE PRAVIDLÁ EUHL, ČASŤ C.- C.1 a Manuál EUHA bod 2.6.1 -Usporiadateľ zápasu EHL v jeho celosti.
 • boli porušené HRACIE PRAVIDLÁ EUHL, ČASŤ E.- E.8.3 a E.- 8.4.

Na tomto základe v danej veci rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto dokumentu, časť ROZHODNUTIE.

Predsedníctvo EUHA z vyššie uvedených dôvodov považuje za úplne opodstatnené stanovenie výsledku zápasu .

Poučenie:

 • Podľa bodu 3. Manuálu EUHA/EUHL je povinnosťou obidvoch tímov zaplatiť spolu poplatok 20,- € (EUR) za disciplinárne rokovanie DS EUHA a poplatok 20,-€ (EUR) za rokovanie Predsedníctva EUHA, teda každý tím po 20€ jednotlivo.
 • Najneskôr do 31.12.2015 preveďte úhradu príslušnej čiastky / každý tím 20€ (EUR)/

na účet EUHA: Tatra banka, a.s. 292 588 9015 / 1100.

 • V prípade nezaplatenia čiastky sa vystavuje váš tím disciplinárnemu konaniu.
 • Proti tomuto rozhodnutiu sa môžete odvolať na druhostupňový orgán, len v bodoch A), B), a to v lehote do 14 dní od dátumu doručenia. Odvolanie nemá odkladný účinok a musí obsahovať všetky požadované náležitosti, inak nebude prerokované.

Požadované náležitosti odvolania sú:

 • meno alebo názov a adresu navrhovateľa,
 • označenie Riadiaceho orgánu, ktorému sa podáva,
 • označenie rozhodnutia, proti ktorému sa odvolanie podáva,
 • označenie dôvodu odvolania,
 • konečnú žiadosť s presným uvedením, o čo sa žiada,
 • doklad o zaplatení poplatku za Odvolanie /suma = 20,-€ (EUR)/,
 • ak je navrhovateľom kolektív, mená, priezviská, adresy a funkcie dvoch osôb oprávnených zastupovať navrhovateľa vo veci odvolania.

Príslušný druhostupňový orgán je oprávnený vrátiť vec na nové prerokovanie tomu orgánu, ktorý pôvodné rozhodnutie prijal.

Proti rozhodnutiu Predsedníctva EUHA v bode C) nie je možné odvolanie.

 • Po uplynutí najmenej polovice trestu zastavenia činnosti môže DS EUHA, ktorá trest uložila, na základe nového finančného poplatku (podľa bodu 3. Manuálu EUHA/EUHL) a doloženej žiadosti potrestaného jednotlivca alebo kolektívu, zmeniť časť trestu na podmienečný.
 • Skúšobná doba sa stanoví najmenej v dĺžke dvojnásobku zvyšku trestu, najviac však v dĺžke 24 mesiacov.
 • Tresty zastavenia činnosti sa môžu podmienečne odložiť na skúšobnú dobu od 3 do 24 mesiacov, ak od posledného trestu jednotlivca alebo kolektívu uplynula doba najmenej 1rok. Dobou od posledného trestu sa rozumie u napomenutia a finančnej pokuty doba od priestupku, u ostatných trestov doba od ich ukončenia, u podmienečných trestov doba od skončenia skúšobnej doby.
 • Tresty udelené v dobe podmienečného odkladu sa už nemôžu zmeniť na podmienečné.
 • Ak sa jednotlivec alebo kolektív v skúšobnej dobe znovu previní a je mu uložený trest disciplinárnou sekciou, zmení sa pôvodne podmienečný trest na nepodmienečný a nový trest sa vykoná v nadväznosti na trest pôvodný.

Ľubomír SEKERÁŠ

predseda DS EUHA