shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

Article

Disciplinárne rozhodnutie hráč Matúš Kamzík

Disciplinárna sekcia EUHA

Office: Považská 35, Trenčín 911 01, Slovakia

Zn.: DS1-2015

v Trenčíne dňa 3.11.2015

UMB hockey team Banská Bystrica 

ROZHODNUTIE # 1

 1. A) DS EUHA rozhodla na verejnom zasadnutí konanom dňa 2.11.2015 o priestupku hráča KAMZÍKA Matúša (UMB Banská Bystrica), t a k t o :

Podľa sadzobníka trestov DS EUHA súboru predpisov v zmysle Manuálu EUHA časť 3. ods. 3.4,písm. a) T R E S T Á :

 1. Zastavením činnosti – ZČ na 10%, j. 2 zápasy
 2. Finančnou pokutou – FP vo výške 20%, j. 30,00- € (EUR)
 1. B) Predsedníctvo EUHA rozhodlo na zasadnutí konanom dňa 2. 11. 2015 na základe podnetu zo strany tímu GLADIATORS Trenčín podaného dňa 29.10.2015 v zmysle Manuálu EUHA o priestupku (o dodatočnom potrestaní) hráča KAMZÍKA Matúša (UMB Banská Bystrica), t a k t o :

V zmysle Hracích pravidiel ĽH EUHL, bod E.2 DODATOČNÉ TRESTANIE a podľa sadzobníka trestov DS EUHA súboru predpisov v zmysle Manuálu EUHA/EUHL. časť 3. ods. 3.4,písm. a)

T R E S T Á :

 1. Zastavením činnosti – ZČ na 20%, j. 4 zápasy
 2. Finančnou pokutou – FP vo výške 40%, j. 60,00- € (EUR)

O d ô v o d n e n i e

 1. A) Na základe zápisu o zápase zo dňa 28. 10. 2015 prešetrila DS EUHA priestupok hráča KAMZÍKA M., kde bol hráčovi udelený trest v hre (TH) za zosmiešňovanie a poškodzovanie priebehu zápasu. /Pravidlo E.6.1.F)2./

Tento priestupok sa stal v zápase: EUHL UMB Banská Bystrica – GLADIATORS Trenčín.

– Na vyššie uvedenom zápase, došlo k priestupku tým, že hráč KAMZÍK M. zosmiešňoval a poškodzoval svojim správaním priebeh zápasu.

– Vyššie uvedenému hráčovi bol najskôr udelený podľa zápisu vyšší trest (VT+OK) “5min + 20min“

za faul kolenom (KNEE) a následne keď mal odísť do kabíny, presunul svoj neverbálny atak na hlavného rozhodcu zápasu (v čase keď už stál mimo ihriska bezprostredne za mantinelom a za plexisklom) a to tak, že udieral svojou hokejkou o plexisklo pričom sa pozeral na hlavného rozhodcu.

Za toto jednanie udelil hlavný rozhodca tomuto hráčovi trest v hre (TH) “25 min“.

– DS EUHA pri rozhodovaní vychádzala z popisu danej udalosti v zápise o zápase a výpovedi všetkých rozhodcov zápasu.

– DS EUHA tu prihliadala k priťažujúcim okolnostiam a to najmä k faktu, že vyššie uvedený hráč tento priestupok urobil po tom ako mu bol udelený vyšší trest, takže si svoje jednanie mohol premyslieť a teda nemohol jednať v afekte.

– DS EUHA prihliadla k poľahčujúcim okolnostiam a to takým, že hráč ešte nebol trestaný od DS EUHA.

 1. B) Na základe podnetu zo strany tímu GLADIATORS Trenčín podaného dňa 29.10.2015 v zmysle Manuálu EUHA prešetrilo Predsedníctvo EUHA priestupok hráča KAMZÍKA M., kde hráčovi bol udelený vyšší trest (VT+OK) “5min + 20min“ za faul kolenom (KNEE) /Pravidlo E.4.7.B)/ a rozhodlo o dodatočnom potrestaní hráča KAMZÍKA M. v zmysle Hracích pravidiel ĽH EUHL, bod E.2 DODATOČNÉ TRESTANIE.

Tento priestupok sa stal v zápase: EUHL UMB Banská Bystrica – GLADIATORS Trenčín.

– Predsedníctvo EUHA pri rozhodovaní vychádzalo z dostupného videozáznamu, ktorý bol k dispozícii pre potreby rokovania na zasadnutí Predsedníctva EUHA.

– Predsedníctvo EUHA prihliadalo k priťažujúcim okolnostiam a to najmä k faktu, že vyššie uvedený hráč tento priestupok urobil úmyselne a pri tomto zákroku hráč nekonal v duchu fair-play, ďalej došlo ku zraneniu protihráča, ktorý do dnešného dňa, t.j. 3.11.2015 laboruje so zranením a nemôže sa zúčastniť tréningového procesu.

– Predsedníctvo EUHA neprihliadalo k žiadnym poľahčujúcim okolnostiam, nakoľko si želá aby nedochádzalo v budúcnosti k takýmto (alebo tomu podobným) zákrokom nevyberaným spôsobom, pričom je ohrozené zdravie a taktiež športový rast hráčov v EUHL.

DS EUHA a Predsedníctvo EUHA z vyššie uvedených dôvodov považujú za úplne opodstatnené uloženie vyššie uvedených trestov a ich výšky, teda uloženie trestu za priestupok a dodatočné potrestanie.

Poučenie:

 • Podľa bodu 3. Manuálu EUHA/EUHL je povinnosťou tímu zaplatiť poplatok 20,- € (EUR) za disciplinárne rokovanie DS EUHA a poplatok 20,-€ (EUR) za rokovanie Predsedníctva EUHA.
 • Najneskôr do 16.11.2015 preveďte úhradu príslušnej čiastky / 130,- € (EUR)/ na účet EUHA:

Tatra banka, a.s. 292 588 9015 / 1100 alebo v hotovosti v sídle EUHA.

 • V prípade nezaplatenia čiastky sa vystavuje váš tím disciplinárnemu konaniu.
 • Proti tomuto rozhodnutiu sa môžete odvolať na druhostupňový orgán len v bode A) v lehote do 14 dní od dátumu doručenia. Odvolanie nemá odkladný účinok a musí obsahovať všetky požadované náležitosti, inak nebude prerokované.

Požadované náležitosti odvolania sú:

 • meno alebo názov a adresu navrhovateľa,
 • označenie Riadiaceho orgánu, ktorému sa podáva,
 • označenie rozhodnutia, proti ktorému sa odvolanie podáva,
 • označenie dôvodu odvolania,
 • konečnú žiadosť s presným uvedením, o čo sa žiada,
 • doklad o zaplatení poplatku za Odvolanie /suma = 20,-€ (EUR)/,
 • ak je navrhovateľom kolektív, mená, priezviská, adresy a funkcie dvoch osôb oprávnených zastupovať navrhovateľa vo veci odvolania.

Príslušný druhostupňový orgán je oprávnený vrátiť vec na nové prerokovanie tomu orgánu, ktorý pôvodné rozhodnutie prijal

 • Po uplynutí najmenej polovice trestu zastavenia činnosti môže DS EUHA, ktorá trest uložila, na základe nového finančného poplatku (podľa bodu 3. Manuálu EUHA/EUHL) a doloženej žiadosti potrestaného jednotlivca alebo kolektívu, zmeniť časť trestu na podmienečný.
 • Skúšobná doba sa stanoví najmenej v dĺžke dvojnásobku zvyšku trestu, najviac však v dĺžke 24 mesiacov.
 • Tresty udelené v dobe podmienečného odkladu sa už nemôžu zmeniť na podmienečné.
 • Tresty zastavenia činnosti sa môžu podmienečne odložiť na skúšobnú dobu od 3 do 24 mesiacov, ak od posledného trestu jednotlivca alebo kolektívu uplynula doba najmenej 1rok. Dobou od posledného trestu sa rozumie u napomenutia a finančnej pokuty doba od priestupku, u ostatných trestov doba od ich ukončenia, u podmienečných trestov doba od skončenia skúšobnej doby.
 • Ak sa jednotlivec alebo kolektív v skúšobnej dobe znovu previní a je mu uložený trest disciplinárnou sekciou, zmení sa pôvodne podmienečný trest na nepodmienečný a nový trest sa vykoná v nadväznosti na trest pôvodný.

Ľubomír SEKERÁŠ

predseda DS EUHA


Zn.: DS1-2015-A                                                                               v Trenčíne dňa 24. 11. 2015

 

ROZHODNUTIE # 2 (na základe odvolania)

 1. A) DS EUHA rozhodla na verejnom zasadnutí konanom dňa 23. 11. 2015 o zmene pôvodného trestu hráča KAMZÍKA Matúša (UMB Banská Bystrica), t a k t o :

Podľa sadzobníka trestov DS EUHA súboru predpisov v zmysle Manuálu EUHA časť 3. ods. 3.4,písm. a) a v zmysle Poučenia v pôvodnom rozhodnutí DS1-2015 T R E S T Á :

 1. Zastavením činnosti – ZČ na 15%, j. 3 zápasy NEPODMIENEČNE
 1. Zastavením činnosti – ZČ na 15%, j. 3 zápasy PODMIENEČNE so skúšobnou dobou 18 mesiacov, t.j. do 23. mája 2017 (vrátane)
 1. Finančnou pokutou – bez FP

O d ô v o d n e n i e

 1. A) O zmene trestu hráča KAMZÍKA Matúša DS EUHA rozhodla na základe doručenia žiadostí a príslušných dokumentov:
 • „ŽIADOSŤ O ZNÍŽENIE PEŇAŽNÉHO TRESTU“      / doručená dňa 15.11.2015 /
 • „ŽIADOSŤ O ZMENU TRESTU NA PODMIENEČNÝ“      / doručená dňa 16.11.2015 /
 • „POTVRDENIE O PRIZNANÍ SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA“ / doručené dňa 19.11.2015 /

DS EUHA z uvedených dôvodov považuje za úplne opodstatnené uloženie vyššie uvedených trestov a ich výšky, teda uloženie nepodmienečného, resp. podmienečného trestu bez FP.

Poučenie:

 • Podľa bodu 3. Manuálu EUHA/EUHL je povinnosťou tímu zaplatiť poplatok 20,- € (EUR) za disciplinárne rokovanie DS EUHA.
 • Najneskôr do 7.12.2015 preveďte úhradu príslušnej čiastky / 20,- € (EUR)/ na účet EUHA:

Tatra banka, a.s. 292 588 9015 / 1100.

 • V prípade nezaplatenia čiastky sa vystavuje Váš tím disciplinárnemu konaniu.
 • Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné odvolanie.

 

Ľubomír SEKERÁŠ

predseda DS EUHA