shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

GDPR – General Data Protection Regulation

The General Data Protection Regulation (GDPR)

Slovak version:

PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Osobné údaje poskytované webovému portálu www.euhl.eu, ktoré identifikujú používateľa ako konkrétnu osobu, budú použité prevádzkovateľom Európska univerzitná hokejová asociácia, o.z. , so sídlom Považská 35, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 42277167, zapísaným v Registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Číslo registrácie: VVS/1-900/90-40012-1(ďalej aj ako „prevádzkovateľ“ alebo tiež „Európska univerzitná hokejová asociácia, skrátene „EUHA“) výhradne len pre účel a na dobu, ku ktorému používateľ ako dotknutá osoba dal súhlas.

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu prostredníctvom e-mailu: dpo@euhl.eu

Prevádzkovateľ vo všeobecnosti spracúva osobné údaje dotknutých osôb:

 • za účelom splnenia si povinností vyplývajúcich z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo slovenských zákonov. V takýchto prípadoch Prevádzkovateľ nepotrebuje od dotknutej osoby súhlas so spracúvaním osobných údajov ( § 10 ods. 3 pís. b) Zákona – spracúvanie v tzv. predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou – reakcia na konkrétnu pracovnú ponuku).
 • Na základe dobrovoľného súhlasu (napríklad ak dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje za účelom zaradenia do databázy možných uchádzačov o pracovnú pozíciu).

Informácie poskytované webovému portálu www.euhl.eu

Pri návšteve, používaní a práci na týchto stránkach, môže užívateľ dobrovoľne podať prevádzkovateľovi informácie, okrem iného elektronickou poštou (e-mailom), vyplnením a podaním elektronického formuláru, alebo používaním portálu. Takto dobrovoľne podané informácie sú uložené v bezpečnom prostredí a budú použité výhradne pre interné účely prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ tretej strane neprenajme, nepredá ani si s treťou stranou nevymení osobné údaje používateľov (t. j. údaje ako meno, adresu, telefónne číslo, e-mail atď., ktoré identifikujú užívateľa ako konkrétnu osobu) bez výslovného súhlasu používateľa.

Ako dotknutá osoba, pred tým ako dobrovoľne podáte prevádzkovateľovi informácie, prehlasujete, že všetky Vami uvedené osobné údaje sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné a dávate (tam kde je to aplikovateľné) svoj dobrovoľný súhlas Strane Sloboda a Solidarita na ich spracúvanie.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poveriť spracúvaním údajov dotknutých osôb Sprostredkovateľov.

Prevádzkovateľ nezhromažďuje dáta osôb, ktoré navštívili tieto stránky  pre komerčné alebo obchodné účely.

EUHA vyhlasuje, že Vaše osobné údaje spracúva v súlade so Zákonom, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. V súlade so Zákonom môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám a  sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s EUHA, ktorými sú napríklad IT spoločnosti, podnikatelia poskytujúci činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, administratívne služby, počítačové služby a pod., pričom nemôže dôjsť k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu, na ktorú ste udelili. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba môžete svoj súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým ste svoj súhlas udelila.

Právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má v súlade s ustanovením § 21 Zákona právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 1. a) účele spracúvania osobných údajov,
 2. b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e)práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

 1. f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100Zákona,
 2. g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 3. h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa §28 ods. 1 a 4 Zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 Zákona, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo získať osobné údaje podľa odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má podľa § 27 Zákona právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) Zákona alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 Zákona.

Právo dotknutej osoby na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je povinný v zmysle § 23 ods. 2 Zákona bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa odseku 1, ak

 1. a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona alebo § 16 ods. 2 písm. a) Zákona, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 Zákona,
 4. d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1Zákona.

Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Podľa ustanovenia § 24 Zákona dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 1. a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.

Dotknutá osoba sa v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môže obrátiť na zodpovednú osobu na adrese: dpo@euhl.eu

Autorské práva

 © Európska univerzitná hokejová asociácia, EUHA

Považská 35, Trenčín 911 01,

Slovenská republika

Prevádzkovateľ tejto stránky, Európska univerzitná hokejová asociácia, Vás týmto priam žiada o používanie tu zverejnených informácií. Bude nám cťou, keď si čokoľvek z našich myšlienok osvojíte, preberiete, zverejníte a naložíte s nimi, ako len uznáte za vhodné. Inak povedané, urobte s nimi, čo len chcete. Budeme len a len radi. Vôbec sa tomu nebránime, priam naopak.

Aby sme sa však nedostali do nepríjemností, buďme k sebe korektní a v prípade použitia informácií uveďte zdroj. Niektoré materiály na tomto webe totiž môžu byť chránené autorským právom a akékoľvek neoprávnené použitie týchto materiálov z tohto servera môže znamenať porušenie autorských práv.

Webové stránky sú vytvárané v maximálne možnej miere podľa aktuálnych štandardov. Európska univerzitná hokejová asociácia nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto webu. Správca tiež nie je v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím či neposkytnutím informácií a služieb na tomto web serveri.