shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

Article

Rozhodnutie UHT DUKES GRAZ – Mark Ritzmaier

R O Z H O D N U T IE

A)        DS EUHA rozhodla na verejnom zasadnutí konanom dňa 21. 12. 2015 o priestupku hráča RITZMAIER Marka (UHT DUKES Graz), t a k t o :

Podľa sadzobníka trestov DS EUHA súboru predpisov v zmysle Manuálu EUHA časť 3. ods. 3.4,písm. a) T R E S T Á :

 1. Zastavením činnosti -ZČ na 10%, j. 2 zápasy a to nasledovne
 • Zastavením činnosti -ZČ na 1 zápas NEPODMIENEČNE
 • Zastavením činnosti -ZČ na 1 zápas PODMIENEČNE

so skúšobnou dobou 18 mesiacov, t.j. do22. júna 2017 (vrátane)

 1. Finančnou pokutou – bez FP

 

O d ô v o d n e n i e

 

 1. A) Na základe zápisu o zápase zo dňa 10. 12. 2015 prešetrila DS EUHA priestupok hráča RITZMAIER M., kde bol tomuto hráčovi udelený trest v hre (TH) za faul kolenom (KNEE) so zranením. / Pravidlo E.4.7./B) /

Tento priestupok sa stal v zápase: EUHL UK Praha – UHT DUKES Graz.

– Vo vyššie uvedenom zápase, v čase zápasu 26min:11sek, došlo k priestupku tým, že hráč RITZMAIER M. faulom kolenom zranil protihráča.

Za toto jednanie udelil hlavný rozhodca tomuto hráčovi trest v hre (TH) “25 min“.

– DS EUHA pri rozhodovaní vychádzala z popisu danej udalosti v zápise o zápase a výpovedi všetkých rozhodcov zápasu.

– DS EUHA tu prihliadala k priťažujúcim okolnostiam a to najmä k faktu, že vyššie uvedený hráč tento priestupok urobil neprimeraným spôsobom a došlo ku zraneniu protihráča.

– DS EUHA tlmočí vyjadrenie Predsedníctva EUHA, ktoré zároveň neprihliada k žiadnym poľahčujúcim okolnostiam, nakoľko si želá aby nedochádzalo v budúcnosti k takýmto (alebo tomu podobným) zákrokom nevyberaným spôsobom, pričom je ohrozené zdravie a taktiež športový rast hráčov v EUHL.

– DS EUHA prihliadla k poľahčujúcim okolnostiam a to takým, že hráč ešte nebol trestaný od DS EUHA.

DS EUHA z vyššie uvedených dôvodov považuje za úplne opodstatnené uloženie vyššie uvedeného trestu a jeho výšky, teda uloženie trestu za priestupok.

Poučenie:

 • Podľa bodu 3. Manuálu EUHA/EUHL je povinnosťou tímu zaplatiť poplatok 20,- € (EUR) za disciplinárne rokovanie DS EUHA.
 • Najneskôr do 31.1.2016 preveďte úhradu príslušnej čiastky / 20,- € (EUR)/ na účet EUHA:

Tatra banka, a.s. 292 588 9015 / 1100.

 • V prípade nezaplatenia čiastky sa vystavuje váš tím disciplinárnemu konaniu.
 • Proti tomuto rozhodnutiu sa môžete odvolať na druhostupňový orgán v lehote do 14 dní od dátumu doručenia. Odvolanie nemá odkladný účinok a musí obsahovať všetky požadované náležitosti, inak nebude prerokované.

Požadované náležitosti odvolania sú:

 • meno alebo názov a adresu navrhovateľa,
 • označenie Riadiaceho orgánu, ktorému sa podáva,
 • označenie rozhodnutia, proti ktorému sa odvolanie podáva,
 • označenie dôvodu odvolania,
 • konečnú žiadosť s presným uvedením, o čo sa žiada,
 • doklad o zaplatení poplatku za Odvolanie /suma = 20,-€ (EUR)/,
 • ak je navrhovateľom kolektív, mená, priezviská, adresy a funkcie dvoch osôb oprávnených zastupovať navrhovateľa vo veci odvolania.

Príslušný druhostupňový orgán je oprávnený vrátiť vec na nové prerokovanie tomu orgánu, ktorý pôvodné rozhodnutie prijal

 • Po uplynutí najmenej polovice trestu zastavenia činnosti môže DS EUHA, ktorá trest uložila, na základe nového finančného poplatku (podľa bodu 3. Manuálu EUHA/EUHL) a doloženej žiadosti potrestaného jednotlivca alebo kolektívu, zmeniť časť trestu na podmienečný.
 • Skúšobná doba sa stanoví najmenej v dĺžke dvojnásobku zvyšku trestu, najviac však v dĺžke 24 mesiacov.
 • Tresty zastavenia činnosti sa môžu podmienečne odložiť na skúšobnú dobu od 3 do 24 mesiacov, ak od posledného trestu jednotlivca alebo kolektívu uplynula doba najmenej 1rok. Dobou od posledného trestu sa rozumie u napomenutia a finančnej pokuty doba od priestupku, u ostatných trestov doba od ich ukončenia, u podmienečných trestov doba od skončenia skúšobnej doby.
 • Tresty udelené v dobe podmienečného odkladu sa už nemôžu zmeniť na podmienečné.
 • Ak sa jednotlivec alebo kolektív v skúšobnej dobe znovu previní a je mu uložený trest disciplinárnou sekciou, zmení sa pôvodne podmienečný trest na nepodmienečný a nový trest sa vykoná v nadväznosti na trest pôvodný.

 

Ľubomír SEKERÁŠ

predseda DS EUHA