shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

Article

The contumacy of the game between Masaryk Brno – Diplomats Pressburg # 05/18

Case:  Resolution of SPORT STATUTE– TECHNICAL COMMITTEE (STC) – the contumacy of the game between Masaryk Brno – Diplomats Pressburg

STC decided as follows: Due to violation of the point 2.4.6. of EUHL 2017/2018 manual by the Diplomats Pressburg team, STC declares contumacy of the game Masaryk Brno – Diplomats Pressburg with a result of the game 5:0 for the team Masaryk Brno. Goal count (Masaryk Brno +5, Diplomats Pressburg -5) is recorded into preliminary games standings EUHL 2017/2018, as well as 3 points (Masaryk Brno +3 points). Head coach of the team Diplomats Pressburg, Roman Varga, receives a warning for a gross violation of point 2.4.6. of the 2017/2018 manual.

2.4.6. EUHL Player Code of Conduct

University and the particular team commits to ensure each EUHL player / member of realization team to sign and adhere to the following Code of Conduct:

“Player of the EUHL Team hereby declares that he is a student of university / college or attends a graduation class and is a university ice hockey player in the EUHL at the same time. Player takes notice of the fact that his performance is a direct representation of himself, his university/college hockey team, his university/college, not only on ice but also during his down time and he shall behave accordingly.

Player / realization team member understands the EUHL ice hockey playing rules and plays fair. Does not engage in discussions with spectators and does not use any derogatory gestures during an EUHL game.

Player / realization team member respects decisions of referees. When necessary, Team Captain is allowed to ask for clarification during an interrupted game. Full discussion shall be held only after the game, with proper mutual respect and decorum.

Player / realization team member undertakes to fully control his temperament and emotional behavior towards all participants of a game – referees, officials, opponents and teammates. Deliberate fouls or taunting opponents is not acceptable.

Player is fully aware that the main qualities of a good university player are self-reflection, consistency, self-motivation, absolute respect of coach, team officials and teammates, and full acceptance of all participants of the EUHL.

Player / realization team member undertakes to cooperate with coaches, teammates, opponents, representatives of the EUHA, representatives of sponsors and other persons aiming to fulfill the EUHA and EUHL objectives.

Player / realization team member takes notice of the fact that the EUHL objective is not limited to ice hockey but promotes education, new interpersonal relationships and cooperation between individual colleges and universities. Therefore, he shall conduct himself in a way that allows him to participate in all events promoting the objectives stated above.

Player takes notice of the fact that as a sportsman, the player should set an example to others in terms of behavior and fulfillment of school and after-school duties. Similarly, the player takes notice of the fact that as a player of the EUHL they shall promote principles of decency, fair play and respect to one another and uphold those principles in relation to other people and the public.

Player declares that he is aware and proud of his university player status and declares:

 • I am polite and therefore I shall be respectful to representatives of the EUHL, representatives of colleges, universities, media and sponsors,
 • I am strong-minded and therefore I shall give my 100% at practice and always be prepared for EUHL games,
 • I am ambitious and therefore I shall work on my fitness during my time off,
 • I know what I want and therefore I shall perform to my maximum ability at any game,
 • I know that my performance raises the performance of my whole team,
 • I commit to follow rules of fair play and abstain from using substances prohibited by anti-doping agency,
 • Under no circumstances shall I engage in activities leading to manipulation of results of any EUHL game or any other sport games.”

University Teams acknowledge that the EUHL Player Code of Conduct does not have a recommendation character only and that violations of its provisions may lead to sanctions awarded in compliance with this Manual.


ŠTK  Rozhodla nasledovne:

ŠTK kontumuje vyššie uvedený zápas výsledkom 5:0 v prospech domáceho tímu Masaryk Brno s tým že počet gólov ( Masaryk +5, Diplomats -5 ) sa započítava do tabuľky  základnej časti , taktiež 3 body ( Masaryk +3) sa započítavajú do tabuľky základnej časti EUHL 2017/2018 a to z dôvodu: tím Diplomats Pressburg porušil manuál EUHL 2017/2018 v bode 2.4.6. a zároveň tréner Diplomats Pressburg Roman Varga dostáva upozornenie za hrubé porušenie bodu 2.4.6. manuálu 2017/2018.

2.4.6. Etický kódex účastníka EUHL

Univerzita a príslušný tím sa zaväzuje zabezpečiť, aby každý hráč EUHL / člen realizačného tímu dodržiaval etický kódex v nasledovnom znení, a tento vlastnoručne podpísal:

„Hráč tímu EUHL prehlasuje, že je študentom vysokej školy / univerzity, prípadne v príslušnom školskom roku navštevuje maturitný ročník a zároveň univerzitným hráčom ľadového hokeja v EUHL. Hráč berie na vedomie, že svojim výkonom reprezentuje seba, svoj univerzitný/vysokoškolský hokejový tím, svoju vysokú školu/univerzitu a to nielen na ľadovej ploche, ale i v čase voľna, čomu prispôsobuje svoje správanie.

Hráč / člen realizačného tímu ovláda hracie pravidlá ľadového hokeja EUHL a ľadový hokej hrá férovo. Počas zápasu EUHL nediskutuje s divákmi a do hľadiska neukazuje žiadne hanlivé gestá.

Hráč / člen realizačného tímu rešpektuje rozhodnutia rozhodcov. V prípade potreby si kapitán tímu dá vysvetliť nevyhnutné okolnosti v priebehu prerušenej hry. Na ďalšiu diskusiu je čas a priestor po zápase, avšak vždy v rámci vzájomného rešpektu, úcty a slušnosti.

Hráč / člen realizačného tímu sa zaväzuje kontrolovať svoj temperament a emocionálne správanie voči všetkým aktérom zápasu, či už voči rozhodcom, funkcionárom, protihráčom a aj spoluhráčom. Úmyselné faulovanie či provokovanie protihráča, nie je akceptovateľné.

Hráč si plne uvedomuje, že základom kvalitného univerzitného hráča je sebareflexia, dôslednosť, vlastná motivácia, ako aj maximálne rešpektovanie svojho trénera, realizačného tímu a spoluhráčov a akceptuje všetkých  účastníkov a osoby zúčastnené na EUHL.

Hráč / člen realizačného tímu sa zaväzuje spolupracovať s trénerom, spoluhráčmi, súpermi, zástupcami EUHA, zástupcami sponzorov a inými osobami ktoré sa snažia naplniť ciele EUHA a EUHL.

Hráč / člen realizačného tímu berie na vedomie, že EUHL nie je iba o ľadovom hokeji, ale aj o vzdelávaní, nadväzovaní nových medziľudských vzťahov a o spolupráci medzi jednotlivými vysokými školami a univerzitami. Preto urobí všetko pre to, aby sa mohol zúčastniť všetkých podujatí, ktoré napĺňajú tieto ciele.

Hráč ďalej berie na vedomie, že ako športovec aj v čase kedy aktívne nehrá ľadový hokej, má ísť ostatným príkladom svojim správaním a plnením ako školských, tak aj mimoškolských povinností. Rovnako berie na vedomie, že princípy slušnosti, fair play a úcty k druhému bude ako hráč EUHL presadzovať a dodržiavať aj vo vzťahu k iným ľudom a verejnosti.

Hráč prehlasuje, že vie, že má štatút univerzitného hráča, je na to hrdý a súčasne tiež vyhlasuje:

som slušný a preto sa za každých okolností budem správať s pokorou k zástupcom EUHL, zástupcom vysokých škôl/univerzít, zástupcom médií a zástupcom sponzorov,

 • som cieľavedomý a preto na tréningoch budem pracovať na 100%, aby som bol vždy pripravený na súťažný zápas EUHL,
 • som ctižiadostivý a na svojej fyzickej kondícii budem pracovať aj v čase svojho osobného voľna,
 • viem, čo chcem, a preto na každý zápas budem nastupovať s maximálnym nasadením,.
 • viem, že s mojím výkonom rastie výkon celého môjho tímu,
 • zaväzujem sa dodržiavať pravidlá fair play a neužívať zakázané látky podľa antidopingovej agentúry,
 • za žiadnych okolností sa nedopustím konania smerujúceho k manipulácií výsledku akéhokoľvek zápasu EUHL a ani iných športových zápasov.“Univerzitné tímy berú na vedomie, že etický kódex EUHL nemá len odporúčaciu povahu a porušenia jeho ustanovení môže viesť až k uloženiu sankcií v zmysle tohto Manuálu.

Peter Špankovič

Predseda ŠTK